DISCLAIMER


De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het
mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of
fouten kunnen bevatten. Hoewel Mitralis Diagnostisch Centrum zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Mitralis Diagnostisch Centrum ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke
andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitralis Diagnostisch Centrum.

Mitralis Diagnostisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt
onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk
beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele
eigendomsrechten van derden.

Mitralis Diagnostisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe
of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden
aangeboden- informatie op deze website. Mitralis Diagnostisch Centrum behoudt
zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Mitralis Diagnostisch Centrum.